Ana Sayfa Güncel Bankalardan ‘bir kenarda dursun’ kredisi

Bankalardan ‘bir kenarda dursun’ kredisi

993
0

Bankalar hizmet gelirleri kısılınca faiz gelirine yöneldi. Kredi pazarlayan finansçılar, ‘ihtiyacım yok’ diyen müşteriye bile faizden gelir elde etmek için “Çekin bir kenarda dursun” demeye başladı.

Bugün’ün haberine göre, ban­ka­lar ih­ti­ya­cı ol­ma­yan müş­te­ri­ye bi­le kre­di sa­ta­rak fa­iz ge­li­ri­ni ar­tır­mak için kol­la­rı sı­va­dı. Son dö­nem­de bir­çok ban­ka­nın çağ­rı mer­ke­zi ça­lı­şan­la­rı va­tan­daş­la­rı ara­ya­rak te­le­fon­la kre­di pa­zar­la­ma­ya baş­la­dı.

Doğ­ru­dan “Si­ze na­kit kre­di ve­re­lim di­yen de var kre­di kar­tı­nız­dan na­kit pa­ra çek­mek is­ter mi­si­ni­z” di­yen de. Bu­gü­ne ka­dar hiç kre­di kul­lan­ma­mış ki­şi­ler ara­ma­da öne çı­kar­ken, kre­di bor­cu­nu ye­ni ka­pat­mış ki­şi­ler de po­tan­si­yel müş­te­ri ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor.

7,4 mil­yon ki­şi aran­dı

Kre­di sa­tı­şı için ya­pı­lan ara­ma­lar­da­ki ar­tış ra­kam­la­ra da yan­sı­dı. Ban­ka­cı­la­rın sa­tış ama­cıy­la ulaş­tı­ğı müş­te­ri sa­yı­sı yı­lın ilk 3 ayın­da bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 53,15 ar­ta­rak 4 mil­yon 865 bin 567’den 7 mil­yon 451 bin 688’e çık­tı. Bu müş­te­ri­le­rin yüz­de 60’ı­na ula­şıl­dı. Ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin or­ta­la­ma ko­nuş­ma sü­re­le­ri ise 138 sa­ni­ye ol­du.

Fa­iz baş­lı­yor

Ban­ka­lar­dan ge­len kre­di pa­zar­la­ma­sıy­la il­gi­li te­le­fon­la­ra ‘evet’ der­ken üç ke­re dü­şün­mek ge­re­ki­yor. “Ha­zır kre­di­niz var, kul­lan­ma­sa­nız bi­le bir

ke­nar­da dur­sun.

Za­ten 14 gün için­de vaz­ge­çe­bi­lir­si­niz. Bu he­sap için bir de kre­di kar­tı gön­de­ri­yo­ruz’ şek­lin­de te­le­fon eden ban­ka­la­ra, ‘Evet’ de­di­ği­niz­de tak­si­met­re ça­lış­maya baş­lı­yor.

Kredi kartına tanımlı değil

Şir­ket sa­hip­le­ri, acil ih­ti­yaç­lar için ye­dek­te pa­ra­nın ol­ma­sı­nı ter­cih et­ti­ği için bu­nun kre­di kar­tı­na ta­nım­lı bir li­mit ol­du­ğu­nu ve har­ca­ma ya­pıl­ma­dı­ğı tak­dir­de fa­iz iş­le­me­di­ği­ni dü­şü­ne­rek ka­bul edi­yor. An­cak ay so­nu ge­len öde­me tab­lo­suy­la şok olu­yor­lar. Gö­rüş­me te­le­fon­la ol­du­ğu için çok faz­la de­tay so­ra­ma­yan tü­ke­ti­ci, fai­zin he­sap açıl­dı­ğı an­dan iti­ba­ren iş­le­me­ye baş­la­dı­ğı­nın far­kı­na va­ra­mı­yor.

6 ayın bilançosu 52 milyar lira

Bankaların kullandırdığı kredi miktarına baktığımızda da bu yıl kredi iştahının yüksek olduğu gözleniyor. Yılın ilk 6 ayında kredi kartları ve taksitli ticari krediler de dahil kullandırılan kredi miktarı 52 milyar 130 milyon 178 bin liraya ulaştı. Çekilen kredilerin 13 milyar lirası konut, 812 milyon lirası taşıt, 6 milyar 589 milyon lirası tüketici, 27 milyar 379 milyon lirası taksitli ticari kredi ve 4 milyar 297 bin lirası kredi kartlarından oluştu.

kaynak: zaman.com.tr